1. Všeobecné ustanovenia

1.1.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti: prevádzkovateľa tohto e-shopu a predávajúceho: Ing. Peter Nádler – GO4Bratislava, so sídlom Muškátová 601/6, 900 28 Zálesie, IČO: 43036244, DIČ: 104 956 3064 (ďalej len ako „predávajúci“) a kupujúceho: fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len ako „kupujúci“), ktorý nakúpi tovar prostredníctvom elektronického obchodu www.indi-vindi.com.

1.2.

Kontaktné údaje predávajúceho:

INDI-VINDI

Ing. Peter Nádler – GO4BRATISLAVA

Muškátová 601/6, 900 28 Zálesie, Slovenská republika

IČO: 43036244

DIČ: 104 956 3064

Predávajúci nie je platcom DPH.

1.3.

Tieto obchodné a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky v znení platnom v deň, kedy kupujúci tovar objednal cez stránku www.indi-vindi.com.

 1. Objednávka

2.1.

Právoplatnosť zmluvného vzťahu zo strany kupujúceho nastáva v okamihu odoslania objednávky cez stránku www.indi-vindi.com a úhrady zakúpeného tovaru.

2.2.

K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho a k uzatvoreniu zmluvného vzťahu dochádza na základe pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho. O akceptácii bude kupujúci informovaný emailovou správou, ktorej súčasťou budú aj tieto VOP.

2.3.

Predávajúcim potvrdená a kupujúcim uhradená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Objednávka sa považuje za úplnú ak obsahuje: špecifikáciu tovaru, počet kusov, cenu za tovar, spôsob doručenia a kontaktné informácie kupujúceho.

2.4.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a akceptuje tieto obchodné podmienky na dodanie tovaru predávajúcim, ktorý tovar kupuje od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Kupujúci – spotrebiteľ odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že mu boli pred jej odoslaním poskytnuté nasledovné informácie: hlavné vlastnosti tovaru, celková cena tovaru, náklady na dopravu a ďalšie náklady a poplatky, vrátane povinnosti zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar.

2.5.

Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkého tovaru uvedeného na stránke www.indi-vindi.com, nakoľko sa niektoré produkty nemusia nachádzať na sklade predávajúceho ale na externom sklade subdodávateľa predávajúceho. V prípade, že tovar nie je v okamihu uzavretia objednávky dostupný na sklade predávajúceho alebo na externom sklade subdodávateľa predávajúceho, je predávajúci povinný o tejto zmene kupujúceho bezodkladne informovať za účelom dohody o ďalšom postupe.

2.6.

Miestom ukončenia zmluvného vzťahu sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (slovenská pošta, kuriér) alebo predávajúci dodá tovar vlastnými prostriedkami. V prípade osobného odberu zo strany kupujúceho v priestoroch showroomu predávajúceho sa miestom ukončenia zmluvného vzťahu rozumie odovzdanie tovaru na tomto mieste. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi.

 

 1. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1.

Kúpna cena je stanovená v mene Euro a je konečná. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v emailovej sumarizácii (potvrdení) objednávky. Potvrdenie o zaplatení bude priložené k odosielanému tovaru.

3.2.

Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

– bankovým prevodom

– PayPal

– platba kartou

Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu za tovar sa považuje za splnenú okamihom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

3.3.

Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru do miesta dodania alebo iné voliteľné služby. Náklady na dopravu tovaru budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy, ktorý si kupujúci vo svojej objednávke zvolil. Informácia o cene prepravy je uvedená v objednávke, ako aj v emailovej sumarizácii objednávky.

3.4.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na stránke www.indi-vindi.com. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na objednávky uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

 1. Storno podmienky

4.1.

Všetky objednávky odoslané cez stránku www.indi-vindi.com sú záväzné.

4.2.

Kupujúci si vyhradzuje právo objednávku stornovať, ak tovar deklarovaný na stránke www.indi-vindi.com nie je dostupný na jeho sklade alebo nie je dostupný ani na externom sklade jeho subdodávateľa.

 1. Dodacie podmienky

5.1.

Spôsob doručenia tovaru určuje kupujúci vo svojej objednávke na stránke www.indi-vindi.com na základe zverejneného cenníka, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodne inak. Dohoda o inom spôsobe doručenia musí byť obojstranná a predávajúci ju musí potvrdiť emailom.

5.2.

Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodli inak, dodacia lehota objednaného tovaru na Slovensku je 1-10 pracovných od uhradenia dodávky. Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet predávajúceho, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ceny poštovného, balného a dopravného spolu s príslušnými dodacími lehotami sú uvedené pri každom produkte na stránke www.indi-vindi.com.

5.3.

Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov neplniteľná, predávajúci bude o tom bezodkladne informovať kupujúceho. A ak nedôjde ku vzájomnej dohode o dodaní tovaru v náhradnej lehote, resp. o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar na jeho účet. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

5.4.

Tovar bude doručený na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako adresu doručenia. Ak kupujúci v čase dodania tovaru bude nedostupný, náklady na opätovné doručenie tovaru idú na vrub kupujúceho.

5.5.

Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvného vzťahu neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto doručenia.

5.6.

Špecifikom produktového portfólia na stránke www.indi-vindi.com je, že niektoré produkty už majú určité estetické a funkčné chyby v podobe hrdze, patiny, odlúpnutého laku a farby a podobne. Produkty na stránke www.indi-vindi.com nie sú nové produkty, ale boli už mnohé roky využívané. Kupujúci pri uzatvorení objednávky tieto chyby akceptuje a nebude si ich pri dodaní uplatňovať ako reklamáciu. Ako reklamácia bude zo strany kupujúceho akceptovaný iba ten tovar, ktorý mu nebol dodaný v stave ako bol deklarovaný na stránke www.indi-vindi.com (fotografie a popis). Vzťahuje sa to na poškodenie tovaru zapríčineného prepravou prepravcom alebo predávajúcim.

5.7.

V prípade bezdôvodného odmietnutia kupujúceho prevziať zásielku bude táto zásielka považovaná za riadne prevzatú.

 1. Reklamácia tovaru a záruka.

6.1.

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi Občianskeho zákonníka resp. Obchodného zákonníka.

6.2.

Záručná lehota sa vzťahuje len na výrobné chyby nových produktov z portfólia www.indi-vindi.com a predstavuje 24 mesiacov. Začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu tovaru.

6.3.

Predávajúci predáva väčšinu produktov na báze second hand, teda sa nejedná o predaj nových produktov ale o sekundárny predaj už používaných produktov. Preto sa na tieto produkty nevzťahuje záručná lehota. Špecifikom produktového portfólia na stránke www.indi-vindi.com je, že niektoré produkty už majú určité estetické chyby v podobe hrdze, patiny, odlúpnutého laku a farby, poprípade sa môžu vyskytnúť aj mechanické poruchy. Kupujúci pri uzatvorení objednávky tieto chyby akceptuje a nebude si ich pri dodaní uplatňovať ako reklamáciu. Ako reklamácia bude zo strany kupujúceho akceptovaný iba ten tovar, ktorý mu nebol dodaný v stave ako bol deklarovaný na stránke www.indi-vindi.com (fotografie a popis).

6.4.

Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci doručovateľovi, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

6.5.

Kupujúci je oprávnený reklamovať tovar na adrese showroomu predávajúceho, respektíve telefonicky na 00421905559078 alebo prostredníctvom mailu na adrese: info@indi-vindi.com. Reklamovaný tovar následne zašle riadne zabalený na adresu: INDI-VINDI, Stará Ivánska cesta 1, 821 04 Bratislava, Slovenská republika. Ak bude reklamovaný tovar zaslaný dobierkou, nebude táto zásielka prijatá. Súčasťou reklamácie musí byť doklad o zaplatení tovaru a popis závady.

6.6.

Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a postupe vybavenia. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia.

 1. Osobné údaje a ich ochrana

 

7.1.

Aby predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje predávajúci chráni pred ich zneužitím. Ak je kupujúci fyzickou osobou, je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje osobné údaje, a to meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu. Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje identifikačné údaje, a to obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

7.2.

Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“).

 

7.3

Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so ZOOÚ súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

 

7.4

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek odvolať písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

7.5

Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného e-mailu predávajúcemu alebo úpravou údajov vo svojom zákazníckom účte.

 

7.6

Údaje o nákupoch kupujúceho, ktoré sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne sú ukladané v bezpečnej databáze. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúceho žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru. V zmysle § 28 ods. 1 ZOOÚ má kupujúci právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať zákonom ustanovené úkony (napr. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané).

 

 1. Odstúpenie od predaja
  1. Kupujúci – spotrebiteľ má právo odstúpiť od predaja bez uvedenia dôvodu a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, informuje predajcu o svojom rozhodnutí odstúpiť od tohto zmluvného vzťahu písomne na info@indi-vindi.com.
  2. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy / objednávky získal. Pokiaľ to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), kupujúci musí poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu dokázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.
  3. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar vrátené kupujúcemu prevodom na jeho účet a to najneskôr do 30 pracovných dní po fyzickom obdržaní a prekontrolovaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude predajca akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.
 1. Záverečné ustanovenia
  1.  Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
  2. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím objednávky. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
  3. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku internetového obchodu.
  4. Kupujúci a predávajúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
  5. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.